Paslaugų teikimo sąlygos

UAB MONTESTA, prekybadazais.lt, 2013.08.20

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekes www.prekybadazais.lt elektroninėje parduotuvėje ir UAB „Montesta“ tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS 

 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB „Montesta“) laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkę mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
 • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.prekybadazais.lt duomenų bazėje.
 • PIRKĖJO TEISĖS 
 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Pirkėjas turite teisę, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešęs Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
 • Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

PIRKĖJO PAREIGOS

 • Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda elektroninėje parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“.
 • Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi.
 • Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda elektroninėje parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Tvirtinu užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų e-parduotuvės Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

PARDAVĖJO TEISĖS

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

PARDAVĖJO PAREIGOS

 • Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

 

PREKIŲ PRISTATYMAS

 • Prekes pristato pardavėjas arba įgaliotas atstovas.
 • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
 • Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
 • Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.
 • Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, įskaitant ir Kuršių neriją (taikomas papildoma priemoka: už pristatymą į Kuršių Neriją 05.01 - 09.30 dienomis - 130 Lt papildomas mokestis, 10.01 - 04.30 dienomis - 110 Lt papildomas mokestis.).

 

ATSAKOMYBĖ 

 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.


INFORMACIJOS SIUNTIMAS

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.